Hôm nay:

Thông Báo Nộp Hồ Sơ Thực Tập Tốt Nghiệp Khoa Quản Lý (Áp Dụng Đối Với Sinh Viên Đăng Ký Thực Tập Theo Phương Án 1)

27-03-2019 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thực tập theo phương án 1: Thực tập tập trung, thời gian 7 tuần từ ngày 18/02/2019 đến 07/04/2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp như sau:

– Trước khi nộp về khoa, sinh viên phải hoàn thiện các xác nhận về hồ sơ thực tập của mình theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thực tập tốt nghiệp khoa đã thông báo gồm:

+ Kế hoạch thực tập của cá nhân (có xác nhận của cơ sở thực tập): 1 bản

+ Nhật ký thực tập cá nhân (có xác nhận của cơ sở thực tập): 01 bản

+ Báo cáo tổng hợp kết quả đợt thực tập (Có xác nhận của giảng viên hướng dẫn): 01 bản

+ Phiếu đánh giá xếp loại của cơ sở thực tập (theo mẫu chung, có chữ ký xác nhận và đóng dấu của cơ sở thực tập): 01 bản

– Mỗi hồ sơ sinh viên cho vào 1 túi clear bag và nộp về văn phòng khoa Quản lý
– Hạn nộp trước 16h30 thứ 6, ngày 12/04/2019 (Lưu ý Khoa chỉ thu trong 1 ngày duy nhất).

Lưu ý: Các sinh viên cùng giảng viên hướng dẫn tập hợp lại và nộp cùng nhau

Trân trọng thông báo./.