Hôm nay:

Thông báo Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ đợt tháng 7 năm 2020

08-07-2020 10:00 Lượt xem: 3,787

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT; Quyết định số 1049/QĐ-HVQLGD ngày 09/10/2019 của Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục; Kế hoạch số 321/HVQLGD-KH ngày 12/6/2020 về việc triển khai công tác đào tạo cuối học kỳ 2 năm học 2019-2020;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2020 đối với sinh viên đại học đào tạo theo hệ thống chế tín chỉ như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 10/7/2020 đến ngày 17/7/2020.

- Địa điểm: Phòng Đào tạo, (Phòng 106A1, cô Từ Thị Hồng Vân).

2. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đang theo học;

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

- Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.

- Đảm bảo chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 176/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2018 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc Ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy.

- Hoàn thành nghĩa vụ học phí, lệ phí theo quy định.

3. Hồ sơ xét tốt nghiệp:

- 01 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ) dán tại trang bìa hồ sơ xét tốt nghiệp (có mẫu kèm theo);

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);

- Phiếu thông tin tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu).

- Minh chứng đạt môn Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP): Chứng chỉ môn GDQP (01 bản sao công chứng), hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDQP hoặc tương đương(01 bản gốc);

- Minh chứng đạt môn Giáo dục thể chất (GDTC): Chứng chỉ môn GDTC (01 bản sao công chứng), hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDTC (01 bản gốc). Sinh viên hoàn thành chương trình GDTC tại Học viện Quản lý giáo dục không phải nộp chứng nhận này.

- Minh chứng đạt chuẩn trình độ tiếng Anh: Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (01 bản sao công chứng), hoặc Chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 được cấp bởi các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ B1 tiếng Anh (01 bản sao công chứng), hoặc Chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức (01 bản sao công chứng), hoặc bằng tốt nghiệp đại học tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp các ngôn ngữ: Pháp, Trung, Nga, Nhật (01 bản sao công chứng). Sinh viên đạt chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức không phải nộp chứng nhận này. Sinh viên đã dự thi kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh dành cho sinh viên đại học chính quy ngày 14/06/2020 chưa có kết quả có thể nộp hồ sơ tốt nghiệp theo kế hoạch, đối với các sinh viên đạt yêu cầu Học viện sẽ xét tốt nghiệp sau khi có kết quả.

- Minh chứng đạt chuẩn trình độ Công nghệ thông tin: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) hoặc Chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C đã cấp theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ triển khai trước ngày 10/6/2016.

- Các Quyết định tạm dừng học, trở lại học tập (nếu có): 01 bản photocopy.

Lưu ý:

- Sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tốt nghiệp theo thứ tự trên; Hồ sơ của từng sinh viên được đựng trong túi Clear Bag khổ A4. Để tránh khai báo nhầm thông tin đề nghị trực tiếp sinh viên khai báo hồ sơ và nộp tại Phòng Đào tạo (không nộp thay); Phòng Đào tạo chỉ nhận hồ sơ của sinh viên đầy đủ các giấy tờ quy định;

- Sau thời hạn nói trên, sinh viên nào không nộp đầy đủ hồ sơ sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 7/2020.

Đề nghị các Khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định./.

Tải mẫu giấy tờ tại đây: https://drive.google.com/open?id=1WmneeO08YzjBgR5fmbUDbrp5p-D_Q7lP