Hôm nay:

Thông báo Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ đợt tháng 9 năm 2020

09-09-2020 10:00 Lượt xem: 1,649

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT; Quyết định số 1049/QĐ-HVQLGD ngày 09/10/2019 của Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục;

Ngày 9/9/2020 Học viện Quản lý giáo dục đã có Công văn số 495/HVQLGD-ĐT về việc chuẩn bị công tác xét tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2020 và Thông báo số 496/HVQLGD-ĐT về việc Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên đại học đào tạo theo hệ thống chế tín chỉ (Đợt 2 năm 2020).

Sinh viên xem tại link đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1Obs8wylBzYtXecXyau9ZcRZfwTw9_4cq/view?usp=sharing

Chuẩn đầu ra các ngành xem tại: http://daotao.naem.edu.vn/chuan-dau-ra-cac-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-n1.html