Hôm nay:

Thông báo Nộp học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021

22-10-2020 00:00 Lượt xem: 221

 

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

Số: 20/TB- KHTC              

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

                                                                         THÔNG BÁO

(Về việc: Nộp học phí  học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên Chính quy)    

          Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-HVQLGD ngày 7 tháng 9 năm 2020 về việc quy định mức thu học phí Đại học năm học 2019-2020;

          Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2020- 2021 đối với sinh viên hệ Chính quy  như sau:

            1.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 21/10/2020 đến hết ngày 28/10/2020

             Sáng từ 08h30 đến 11h30

             Chiều từ 14h đến 17h00

            2. Định mức thu học phí:

            Khối ngành Khoa học tự nhiên: 340.000đồng/tín chỉ

            Khối ngành Khoa học xã hội    : 290.000đ/tín chỉ

            3. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

              Lưu ý: Sinh viên  ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học và Tâm lý học giáo dục từ khóa 11 trở về trước vẫn được miễn học phí khi đăng ký học mới.

              Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ học phí theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc( để b/c);

-Phòng Đào tạo( để phối hợp);

-Lưu KHTC.

 

                                                                                                  TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                        (đã ký)

 

                                                                                                  Nguyễn Thị Hồng