THÔNG BÁO NỘP TIỀN THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

20-06-2022 00:00 Lượt xem: 2,610

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

 

Số: 17 /TB- KHTC              

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  20  tháng 6 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

(Về việc: Nộp tiền thi lần 2 học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên Chính quy)      

          Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

          Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ II năm học 2021-2022;

          Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lần 2 học kỳ II năm học 2021 2022 như sau:

            1. Đối tượng: Sinh viên phải thi lại các học phần của học kỳ II năm học 2021-2022.

            2.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 20/6/2022 đến hết ngày 25/6/2022

            3. Định mức thu lệ phí thi lại: 100.000đồng/môn thi/sinh viên.

            4. Hình thức nộp:

             Cách 1:Nộp tiền qua Agribank E-Mobile Banking

             Cách 2:Thanh toán trên Internet Banking của Agribank

             Cách 3: Nộp tiền mặt trực tiếp tại các chi nhánh NH Agribank (báo với nhân viên giao dịch nộp qua billpayment, cung cấp Mã sinh viên và nộp Học phí cho Học viện Quản lý giáo dục)

  Lưu ý:

 Hướng dẫn chi tiết cách nộp – xem trên fanpage của phòng Kế hoạch – Tài chính. Nếu sinh viên không thực hiện đúng theo yêu cầu coi như chưa hoàn thành nộp tiền.

Hết hạn nộp tiền, phòng KHTC sẽ tổng hợp danh sách thi lại gửi phòng ĐBCL để làm danh sách phòng thi

 

Nơi nhận:

- Ban giám đốc( để b/c);

- Phòng ĐB&KĐCL( để phối hợp);

- Lưu KHTC.

 

               TL. GIÁM ĐỐC

            TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thị Hồng