Hôm nay:

THÔNG BÁO Tổ chức các lớp học phần theo nguyện vọng dành cho sinh viên sắp hết thời hạn học tập (sinh viên khóa 8, 9, 10)

29-10-2020 09:00 Lượt xem: 1,303

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-HVQLGD ngày 09/10/2019 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục;

Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2020 - 2021, Học viện thông báo tổ chức đăng ký học tự nguyện năm học 2020-2021 như sau:

1. Mục đích, nguyên tắc:

- Tạo điều kiện cho sinh viên sắp hết thời gian đào tạo được học lại, học cải thiện điểm, học bù các học phần để hoàn thành chương trình đào tạo.

- Kinh phí tổ chức học kỳ tự nguyện theo nguyên tắc lấy thu bù chi (có quy định cụ thể kèm theo). Việc đăng ký học do sinh viên chủ động, hoàn toàn tự nguyện.

2. Thời gian tổ chức lớp:

- Tổ chức vào học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.

3. Nhận đề xuất, tổ chức đăng ký học:

- Sinh viên nộp đơn đề xuất (có mẫu kèm theo link cuối bài) tới phòng Đào tạo (ThS. Phạm Lan Phương - SĐT 02436648719) từ ngày 02/11 đến ngày 06/11/2020. Các trường hợp nộp không đúng quy định phòng Đào tạo không xử lý.

- Căn cứ vào đề xuất của sinh viên và căn cứ tình hình thực tế của Học viện, Phòng Đào tạo sắp xếp lớp học và tổ chức cho sinh viên đăng ký học. Thời gian đăng ký online: Dự kiến từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020 (Phòng Đào tạo thông báo lịch cụ thể sau).

- Sinh viên không được rút bớt học phần sau khi hết thời gian đăng ký.

4. Học phí

- Mức thu học phí:

+ Đối với lớp học từ 10 sinh viên trở lên, học phí được tính:

Học phí = (mức học phí 1 tín chỉ) x (số tín chỉ).

+ Đối với lớp học dưới 10 sinh viên, học phí được tính:

Học phí = [(mức học phí 1 tín chỉ) x (số tín chỉ) x 10 sinh viên]/ [Tổng số sinh viên đăng ký].

- Nộp học phí: Sau khi sinh viên đăng ký học, phòng Đào tạo thống kê và phối hợp cùng phòng Kế hoạch - Tài chính tính toán mức kinh phí phải nộp, dự kiến sinh viên nộp học phí từ ngày 22/11/2020 đến ngày 23/11/2020 (Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo lịch cụ thể sau).

4. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị có liên quan

4.1. Sinh viên

- Thực hiện đúng lịch trên, Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp đăng ký không đúng theo thời gian quy định.

- Có trách nhiệm theo dõi lịch học tập, chủ động đăng ký học lại, hoàn thành nghĩa vụ học phí, thực hiện đúng quy chế đào tạo, quy định học lại.

4.2. Các Khoa, Phòng

-  Trưởng các Khoa chỉ đạo trợ lý đào tạo đôn đốc, nhắc nhở sinh viên kế hoạch đăng ký học kỳ tự nguyện; phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc phân công giảng dạy; phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần.

-  Giảng viên giảng dạy theo kế hoạch được phân công, đánh giá và nhập điểm đánh giá quá trình các học phần của sinh viên học lại các lớp lên phần mềm quản lý đào tạo.

-  Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi và chấm thi đảm bảo tiến độ.

- Phòng Quản trị thiết bị bố trí phòng học theo lịch học và lịch thi của học kỳ tự nguyện.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính tính toán kinh phí sinh viên phải nộp và tổ chức thu học phí theo quy định.

Học viện đề nghị các Khoa, các Phòng liên quan phối hợp thực hiện. Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu gặp các vấn đề vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị phản hồi Phòng Đào tạo để trình Giám đốc kịp thời giải quyết.

Trân trọng./.

File PDF:

https://drive.google.com/file/d/1JT3iWfOoqxAx8dvkGgdf15YbYFTxDZw5/view?usp=sharing