Hôm nay:

Thông báo tổ chức đăng ký học phần bổ sung kỳ 2 năm học 2018-2019

21-02-2019 11:00 Lượt xem:

 Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2018 - 2019,

Căn cứ đơn đề nghị của sinh viên về việc đăng ký mở lớp học phần,

Học viện thông báo việc tổ chức đăng ký các lớp học phần bổ sung trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

- Thời gian đăng ký học: Ngày 28/02/2019 (từ 09h00)

- Các học phần bổ sung:

Mã số Môn học
CN143 Mạng không dây và di động
MC007 Pháp luật đại cương
CN149 Phát triển ứng dụng Web
CN115 Toán cao cấp 3
CN135 Toán rời rạc
CN112 Vật lý đại cương
CN116 Xác suất và thống kê
GD253 Công nghệ dạy học
QL452 Quản lý giáo dục phổ thông và Mầm non
QL440 Quản lý tài chính, tài sản giáo dục

- Chú ý:

+ Các lớp học phần sinh viên đã đăng ký, sinh viên học ổn định theo thời khóa biểu, sinh viên không được thay đổi các học phần đã đăng ký.

+ Các lớp học phần đăng ký bổ sung sinh viên không được hủy đăng ký sau khi hết thời hạn đăng ký.

+ Kết quả đăng ký học phần của đợt học là kết quả đăng ký học lần cuối cùng của sinh viên trên cổng thông tin đăng ký học trong thời gian đăng ký học theo quy định.

Trân trọng thông báo./.