Thông báo tổ chức điều chỉnh đăng ký học lớp học phần Lập trình trực quan (Học kỳ 1, năm học 2022-2023)

24-08-2022 10:00 Lượt xem: 1,296

Do điều kiện sức chứa của phòng máy, Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch tổ chức điều chỉnh đăng ký học lớp Học phần Lập trình trực quan (Đợt 1, Học kỳ 1, năm học 2022-2023), như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên ngành Công nghệ thông tin đã đăng ký học phần Lập trình trực quan trong Đợt 1. Sinh viên chỉ được điều chỉnh đăng ký học phần Lập trình trực quan, các học phần khác không được thay đổi đăng ký học đã thực hiện.

2. Thời gian tổ chức đăng ký: Từ 15 giờ 00 phút ngày 24/8/2022 đến hết 15 giờ 00 phút ngày 25/8/2022.

3. Lịch học các lớp học phần điều chỉnh đã được cập nhật tại Cổng thông tin đào tạo.

4. Lịch học các lớp học phần Lập trình trực quan đang thực hiện tạm hoãn trong tuần này (từ ngày 24/8/2022 đến hết ngày 28/8/2022). 

5. Lịch học điều chỉnh sẽ bắt đầu từ ngày 29/8/2022. Kết quả đăng ký học sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin đào tạo trước ngày 29/8/2022.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ ThS. Phạm Lan Phương (Phòng Đào tạo, SĐt 02436648719) trong giờ hành chính.

Trân trọng./.