Hôm nay:

Thông báo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống niên chế năm 2019 (cập nhật lịch thi)

04-10-2019 07:00 Lượt xem: 2,465

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy; Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp dành cho sinh viên các lớp Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống niên chế như sau:

1. Đối tượng.

Sinh viên các lớp Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống niên chế còn trong thời gian trả nợ theo quy định đã dự thi tốt nghiệp nhưng chưa đạt yêu cầu hoặc chưa được dự thi tốt nghiệp do nợ môn nhưng đã trả nợ xong, đủ điều kiện thi tốt nghiệp.

2. Nội dung, khối lượng, hình thức thi tốt nghiệp

Nội dung, khối lượng, hình thức thi tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1351/HVQLGD-ĐT ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành quy định về nội dung, khối lượng, hình thức điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp và thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 7 (2013-2017)

3. Đăng ký môn thi điều kiện và lệ phí dự thi.

- Sinh viên nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp cho chuyên viên Lương Bạch Vân phòng Đào tạo (Mẫu đơn đăng ký kèm theo).

- Sinh viên thi lại phải nộp lệ phí dự thi tốt nghiệp 50.000 đ/1 môn thi (Sinh viên nộp lệ phí dự thi tại phòng Kế hoạch-tài chính - Phòng 208A1).

- Thời gian: Đăng ký và nộp lệ phí dự phí từ ngày 07/10/2019 đến ngày 16/10/2019.

Sinh viên không đăng ký thi và nộp lệ phí thi đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi đợt này.

4. Thời gian thi

(Điều chỉnh lịch thi từ 9-10/11/2019 sang 23-24/11/2019

- Sáng 23/11/2019: Thi môn Điều kiện tốt nghiệp (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin hoặc Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh).

- Chiều 23/11/2019: Thi phần kiến thức cơ sở ngành

- Sáng 24/11/2019: Thi phần kiến thức chuyên môn.

- Địa điểm thi: Nhà B2, sinh viên xem số báo danh và danh sách phòng thi cụ thể trên trang: daotao.naem.edu.vn

- Đối với môn không có sinh viên đăng ký sẽ không tổ chức thi

Mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=1mSkbelQhihvSZou_tJH0-rqkKHQ1ZLnv