Hôm nay:

Thông báo tổ chức thực tập cơ sở đợt 3 (đợt hè) năm học 2018 - 2019

17-05-2019 09:00 Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thực tập cơ sở đợt 3 cho sinh viên đại học chính quy. Để triển khai theo đúng kế hoạch, Học viện đề nghị các Khoa chuyên ngành và sinh viên thực hiện các nội dung sau:

1. Điều kiện:

- Sinh viên đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại chương trình đào tạo hiện hành, cụ thể như sau:

+ Sinh viên tích lũy tối thiểu ½ khối lượng kiến thức của ngành đào tạo.

+ Sinh viên đã tích lũy đủ các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, không bao gồm các học phần tự chọn.

- Chú ý:  Sinh viên đăng ký thực tập đợt này không được đăng ký học kỳ học phụ năm học 2018 – 2019.

2. Tổ chức thực hiện

STT

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian, Lưu ý

01

Cấp giấy giới thiêu

Phòng Đào tạo

Các Khoa

Các Khoa nhận giấy giới thiệu tại Phòng Đào tạo trước ngày 24/05/2019 (ThS. Phạm Lan Phương) và thông báo lịch cấp giấy giới thiệu tới sinh viên.

02

Liên hệ địa điểm thực tập

Sinh viên

Các Khoa

Cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên liên hệ địa điểm thực tập

03

Đăng ký thực tập

Sinh viên

Các Khoa

Các Khoa triển khai trước ngày 07/06/2019

Lưu ý: Các Khoa lưu ý xem xét các địa điểm SV đăng ký thực tập vừa đảm bảo yêu cầu về nội dung thực tập, vừa phù hợp với thời gian thực tập trong hè.

04

Rà soát sinh viên đủ điều kiện thực tập, Phân công giảng viên hướng dẫn.

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Các Khoa hoàn thành và gửi danh sách sách theo mẫu về phòng Đào tạo trước ngày 14/06/2019

05

Hướng dẫn thực tập cho sinh viên

Các Khoa

 

Hoàn thành trước ngày 21/06/2019

06

Sinh viên thực tập cơ sở

Sinh viên, Giảng viên hướng dẫn

Các Khoa, phòng Đào tạo

Thời gian thực tập từ ngày 24/06/2019 đến ngày 19/07/2019

07

Thu báo cáo thực tập cơ sở

Các Khoa

 

Trước ngày 26/7/2019

08

Triển khai đánh giá thực tập cơ sở

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Các Khoa gửi kết quả đánh giá về phòng Đào tạo trước ngày 02/8/2019 (ThS. Từ Thị Hồng Vân)

09

Tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất các vấn đề cần cải thiện

Các Khoa xây dựng báo cáo, phòng Đào tạo là đầu mối.

 

Trước ngày 30/8/2019

 

Đề nghị các Khoa, phòng ĐT và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết.