Thông báo tổ chức thực tập cơ sở (thực tập 1) đối với sinh viên đại học đợt 1 năm học 2022-2023

05-09-2022 09:00 Lượt xem: 2,195

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy đại học năm học 2022-2023,

Học viện Quản lý giáo dục tổ chức cho sinh viên đại học thực tập cơ sở (thực tập 1) Đợt 1, năm học 2022-2023. Để triển khai theo đúng kế hoạch, Học viện đề nghị các Khoa triển khai công tác tổ chức thực tập cơ sở như sau:

  1. Thông tin chung
  • Thời gian thực tập: 06 tuần từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 13/11/2022, riêng ngành Công nghệ thông tin 08 tuần từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 27/11/2022.
  • Hình thức thực tập: Thực tập ½ ngày.
  • Điều kiện để sinh viên được tham gia thực tập cơ sở:

+ Sinh viên đáp ứng các điều kiện tiên quyết của Học phần Thực tập cơ sở (thực tập 1) theo Quy định tại chương trình đào tạo hiện hành.

+ Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Học viện.

+ Đăng ký thực tập theo đúng quy định.

  1. Kế hoạch chi tiết

 

STT

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian, Lưu ý

01

Cấp Giấy giới thiệu thực tập

Phòng Đào tạo

Các Khoa

Các Khoa nhận giấy giới thiệu tại Phòng Đào tạo trước ngày 12/9/2022 (ThS. Phạm Lan Phương) và thông báo lịch cấp giấy giới thiệu tới sinh viên.

Sinh viên nhận giấy giới thiệu tại Khoa.

02

Liên hệ địa điểm thực tập

Sinh viên

Các Khoa

Cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên liên hệ địa điểm thực tập.

03

Đăng ký thực tập

Sinh viên

Các Khoa

Các Khoa triển khai trước ngày 19/9/2022.

Lưu ý:

  • Các Khoa lưu ý xem xét các địa điểm SV đăng ký thực tập vừa đảm bảo yêu cầu về nội dung thực tập, vừa phù hợp với thời gian thực tập.
  • Sinh viên xem xét lựa chọn và đăng ký địa điểm thực tập đảm bảo không gián đoạn gây ảnh hưởng đến thời gian thực tập. Sinh viên phải hoàn thành thực tập đúng khung thời gian quy định.

04

Rà soát sinh viên đủ điều kiện thực tập, Phân công giảng viên hướng dẫn.

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Các Khoa hoàn thành và gửi danh sách theo mẫu về phòng Đào tạo trước ngày 26/9/2022.

05

Hướng dẫn thực tập cho sinh viên

Các Khoa

 

Hoàn thành trước ngày 02/10/2022.

06

Sinh viên thực tập

Sinh viên, Giảng viên hướng dẫn

Các Khoa, phòng Đào tạo

  • Hình thức thực tập: Thực tập ½ ngày.
  • Thời gian thực tập: 06 tuần từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 13/11/2022, riêng ngành Công nghệ thông tin 08 tuần từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 27/11/2022.

07

Thu báo cáo thực tập

Các Khoa

 

Trước ngày 05/12/2022

08

Triển khai đánh giá thực tập

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Các Khoa chủ động triển khai đánh giá và gửi kết quả đánh giá về phòng Đào tạo (ThS. Từ Thị Hồng Vân): Trước ngày 11/12/2022.

Đề nghị các Khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết./.