Hôm nay:

Thông báo tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 3 (đợt hè) năm học 2018 - 2019

17-05-2019 09:00 Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 3 cho sinh viên đại học chính quy. Để triển khai theo đúng kế hoạch, Học viện đề nghị các Khoa chuyên ngành và sinh viên thực hiện các nội dung sau:

1. Điều kiện:

- Sinh viên đáp ứng các điều kiện theo Quy định về thực tập Theo Quy định tại Quyết định số 17/HVQLGD-ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành quy định về thực tập, khóa luận, đồ án tốt nghiệp của sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ cụ thể như sau:

+ Đã tích lũy đủ 75% khối lượng tín chỉ của ngành Đào tạo

+ Hoàn thành học phần thực tập 1 (thực tập cơ sở)

+ Đang trong thời gian còn được phép học tại Học viện (tính cả thời gian thực tập tốt nghiệp); không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Học viện.

+ Đăng ký thực tập theo đúng quy định.

- Chú ý: Sinh viên đăng ký thực tập đợt này không được đăng ký học kỳ phụ năm học 2018 - 2019

2. Tổ chức thực hiện

 

STT

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian, Lưu ý

01

Cấp giấy giới thiêu

Phòng Đào tạo

Các Khoa

Các Khoa nhận giấy giới thiệu tại Phòng Đào tạo trước ngày 24/05/2019 (ThS. Phạm Lan Phương) và thông báo lịch cấp giấy giới thiệu tới sinh viên.

02

Liên hệ địa điểm thực tập

Sinh viên

Các Khoa

Cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên liên hệ địa điểm thực tập

03

Đăng ký thực tập

Sinh viên

Các Khoa

Các Khoa triển khai trước ngày 07/06/2019

Lưu ý: Các Khoa lưu ý xem xét các địa điểm SV đăng ký thực tập vừa đảm bảo yêu cầu về nội dung thực tập, vừa phù hợp với thời gian thực tập trong hè.

04

Rà soát sinh viên đủ điều kiện thực tập, Phân công giảng viên hướng dẫn.

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Các Khoa hoàn thành và gửi danh sách sách theo mẫu về phòng Đào tạo trước ngày 14/06/2019

05

Hướng dẫn thực tập cho sinh viên

Các Khoa

 

Hoàn thành trước ngày 21/06/2019

06

Sinh viên thực tập tốt nghiệp

Sinh viên, Giảng viên hướng dẫn

Các Khoa, phòng Đào tạo

Thời gian thực tập từ ngày 24/06/2019 đến ngày 09/08/2019

07

Kiểm tra TT

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Trong thời gian 01/07/2019 đến ngày 01/08/2019

08

Thu báo cáo thực tập tốt nghiệp ,

Các Khoa

 

Trước ngày 16/8/2019

09

Triển khai đánh giá thực tập tốt nghiệp

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Các Khoa gửi kết quả đánh giá về phòng Đào tạo trước ngày 21/8/2019 (ThS. Từ Thị Hồng Vân)

10

Tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất các vấn đề cần cải thiện

Các Khoa xây dựng báo cáo, phòng Đào tạo là đầu mối.

 

Trước ngày 30/8/2019

 

Đề nghị các Khoa, phòng ĐT và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết.