Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy khóa 14, Học kỳ I năm học 2020-2021

27-11-2020 09:00 Lượt xem: 3,743

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2020-2021, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 triển khai công tác Học kỳ I năm học 2020-2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài, lịch tuyển sinh năm 2020 có nhiều thay đổi, Học viện đã thực hiện nhiều đợt tuyển sinh, nhập học đến tháng 10 năm 2020.  Để đảm bảo công tác đào tạo đối với khóa 14 được thống nhất và đúng tiến độ, Học viện Quản lý giáo dục thông báo triển khai công tác đào tạo đối với khóa 14 năm học 2020-2021 như sau:

 

1. Giai đoạn thứ nhất, Học kỳ 1 năm học 2020-2021 (các học phần đã triển khai giảng dạy)

TT

Đợt nhập học

Thực hiện đến 29/11/2020

Điều chỉnh từ ngày 30/11/2020

01

Đợt nhập học 1

- Thời gian bắt đầu học từ ngày 21/09/2020: Đã thực hiện 09 tuần học

 

- Tiếp tục học theo thời khóa biểu đến ngày 20/12/2020.

- Thời gian thi: từ ngày 29/12/2020 đến 03/01/2021

- Đối với Học phần Giáo dục thể chất:

+ Tiếp tục học đến 06/12/2020

+ Thời gian thi: Từ ngày 07/12/2020

02

Đợt nhập học 2

- Thời gian bắt đầu học từ ngày 12/10/2020: Đã thực hiện 06 tuần học

- Bổ sung thêm 4 tiết/ tuần/ học phần (học phần GDTC không thay đổi theo TKB); thời gian kết thúc trước ngày 20/12/2020.

- Thời gian thi: từ ngày 29/12/2020 đến 03/01/2021

03

Đợt nhập học 3

- Thời gian bắt đầu học từ ngày 21/10/2020: Đã thực hiện 05 tuần học

 

- Bổ sung thêm 4 tiết/ tuần/ học phần (học phần GDTC không thay đổi theo TKB, giảng viên chủ động bố trí dạy bù 3 tiết); thời gian kết thúc trước ngày 20/12/2020.

- Thời gian thi: từ ngày 29/12/2020 đến 03/01/2021

 

Lịch học chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1QOsO-90i6nmpy76rnFctj3OyPbpu-tY7/view?usp=sharing

Phòng học cụ thể sẽ được update trên phần mềm hệ thống. Sinh viên chủ động vào cập nhật thông tin qua tài khoản cả nhân.

 

2. Giai đoạn thứ hai, Học kỳ 1 năm học 2020-2021 (các học phần bổ sung).

- Thời gian học: 06 tuần từ ngày 04/01/2021 đến ngày 21/02/2021

- Thời gian thi: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021

 

3. Học kỳ II năm học 2020-2021

- Thời gian học: 12 tuần từ ngày 07/3/2021 đến ngày 30/5/2021

- Thời gian thi: Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 13/6/2021

Nhận được Thông báo này, đề nghị các khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết.

Liên hệ:

Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà A2

Điện thoại: 02436648719