Thông báo về kế hoạch bảo vệ bài tập lớn và thi vấn đáp trực tuyến

30-06-2021 10:00 Lượt xem: 872

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo về Kế hoạch bảo vệ bài tập lớn và thi vấn đáp trực tuyến cho sinh viên khiếm thị - Lần 1 - Học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1fmJaF7d_ygmzlCpeLitqNUJRJYSPsqji/view?usp=sharing