Thông báo về Thời khóa biểu kỳ tự nguyện dành cho sinh viên khóa 8, 9, 10

23-12-2020 09:00 Lượt xem: 1,254

Thời khóa biểu kỳ tự nguyện dành cho sinh viên khóa 8, 9, 10

Thời gian học: Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 07/2/2020

https://drive.google.com/file/d/1CXldiIhEgoWasM95WwMklzKWjPIi9NWF/view?usp=sharing