Thông Báo Về Việc Chỉnh Sửa Và Nộp báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021

07-06-2021 10:00 Lượt xem: 880
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên về việc chỉnh sửa và nộp báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 như sau:

Sau khi đã nghiệm thu xong đề tài nghiên cứu khoa học ngày 21/05/2021, đề nghị sinh viên chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện công trình NCKH theo ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá (theo mẫu 14,15,16,17.NCKHSV) trước khi nộp.

Yêu cầu:

– Báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học làm đúng theo mẫu (theo dõi hướng dẫn tại Phụ lục 2) đã gửi, có chữ ký của Chủ nhiệm đề tài và Giảng viên hướng dẫn xác nhận sinh viên đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng đánh giá.

– Số lượng nộp: 03 quyển (in bìa thường) + 03 quyển tóm tắt về các đơn vị sau:

1. Trung tâm CNTT&TV: Sinh viên nộp 01 quyển + 01 tóm tắt. Sau đó lấy giấy xác nhận của Trung tâm CNTT&TV

2. Phòng Quản lý khoa học: Sinh viên nộp 01 quyển + 01 tóm tắt. Sau đó lấy giấy xác nhận của Phòng Quản lý khoa học

3. Khoa Quản lý: Sinh viên nộp 01 quyển + 01 tóm tắt + giấy xác nhận của Phòng Quản lý khoa học + giấy xác nhận của Trung tâm CNTT&TV

Bản mềm báo cáo tổng kết sinh viên sau khi chỉnh sửa hoàn thiện nộp về email: khoaquanly.naem@gmail.com

– Hạn nộp: ngày 15/06/2021

- Biếu mẫu hướng dẫn sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1KXDFX-g2WEgomI5xdsvp1v-V4O62j4c3?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.