Thông Báo Về Việc Chỉnh Sửa Và Nộp báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

03-06-2022 00:00 Lượt xem: 582
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên về việc chỉnh sửa và nộp báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 như sau:

Sau khi đã nghiệm thu xong đề tài nghiên cứu khoa học ngày 24/05/2022 và 25/05/2022, đề nghị sinh viên chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện công trình NCKH theo ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá (theo mẫu 14,15,16,17.NCKHSV) trước khi nộp.

Yêu cầu:

– Báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học làm đúng theo mẫu (theo dõi hướng dẫn tại Phụ lục 2) đã gửi, có chữ ký của Chủ nhiệm đề tài và Giảng viên hướng dẫn xác nhận sinh viên đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng đánh giá.

– Số lượng nộp: 03 quyển (in bìa xanh thường có bóng kính) + 03 quyển tóm tắt + 2 đĩa CD ghi nội dung và tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài NCKH đã chỉnh sửa

Lưu ý: Sinh viên nộp cả 3 quyển và 3 tóm tắt về phòng Quản lý khoa học để xin xác nhận của Học viện trước, sau đó nộp về các đơn vị sau:

1. Phòng Quản lý khoa học: Sinh viên nộp 01 quyển + 01 tóm tắt +1 đĩa CD. Sau đó lấy giấy xác nhận của Phòng Quản lý khoa học

2. Trung tâm CNTT&TV: Sinh viên nộp 01 quyển + 01 tóm tắt + 1 đĩa CD. Sau đó lấy giấy xác nhận của Trung tâm CNTT&TV

3. Khoa Quản lý: Sinh viên nộp 01 quyển + 01 tóm tắt + giấy xác nhận của Phòng Quản lý khoa học + giấy xác nhận của Trung tâm CNTT&TV (các giấy xác nhận có chữ ký của sinh viên)

Bản mềm báo cáo tổng kết sinh viên sau khi chỉnh sửa hoàn thiện nộp về email: khoaquanly.naem@gmail.com

– Hạn nộp: Trước 16h ngày 09/06/2022

- Biếu mẫu hướng dẫn sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1KXDFX-g2WEgomI5xdsvp1v-V4O62j4c3?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.