Thông báo về việc đăng ký học Học phần Lý thuyết tài chính tiền tệ

22-08-2022 00:00 Lượt xem: 547

Phòng Đào tạo thông báo Lịch đăng ký bổ sung học phần Lý thuyết tài chính tiền tệ trong chương trinh đào tạo ngành Kinh tế, Kinh tế giáo dục, như sau:

- Thời gian: Từ 16 giờ 00 phút ngày 22/8/2022 đến hết 16 giờ 00 phút ngày 23/8/2022.

- Phạm vi đăng ký: Ngành Kinh tế, Kinh tế giáo dục.

- Nội dung: Sinh viên chỉ được bổ sung đăng ký học phần Lý thuyết tài chính tiền tệ và không được thay đổi các học phần đã đăng ký.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: ThS. Phạm Lan Phương (Phòng Đào tạo - 02436648719) trong giờ hành chính.

Trân trọng./.