Hôm nay:

Thông báo về việc đăng ký môn học thay thế khóa luận và dự kiến thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 9 (khoa Quản lý)

03-05-2019 00:00 Lượt xem:
Thực hiện kế hoạch số 04/HVQLGD-ĐT ngày 03/1/2019 về việc thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy khóa 9, Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục một số vấn đề sau:

1. Đối với những sinh viên tiếp tục thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, đề nghị các em khẩn trương hoàn thiện. Theo kế hoạch của Phòng Đào tạo, thời gian dự kiến tổ chức cho sinh viên báo cáo đồ án, khóa luận trước tiểu ban chấm (Các Khoa tổ chức cho sinh viên báo báo, trình bày kết quả nghiên cứu trước tiểu ban): từ 27/5/2019 đến 31/5/2019. Vì vậy, thời gian dự kiến sinh viên nộp sản phẩm hoàn thiện về khoa từ ngày 20/05/2019 đến 24/05/2019. Đề nghị sinh viên khẩn trương hoàn thành.

2. Đối với những sinh viên không thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp theo đúng kế hoạch (chỉ đối với các ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Giáo dục học, Kinh tế giáo dục), sinh viên viết đơn xin thôi không thực hiện khóa luận (không hoàn thành, theo mẫu), có xác nhận của giảng viên hướng dẫn, Lãnh đạo Khoa và gửi về Khoa trước ngày 07/05/2019 để Khoa tổng hợp gửi Phòng Đào tạo căn cứ quy chế xem xét cho phép đăng ký học các môn thay thế khóa luận.

Trân trọng thông báo./.