Hôm nay:

Thông báo về việc điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ 2 (năm học 2018-2019)

06-03-2019 00:00 Lượt xem:

Căn cứ đề nghị của Khoa Quản lý, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu một số học phần, cụ thể như sau:

1. Học phần Kiểm tra, thanh tra giáo dục chia làm 02 lớp:

Lớp 1 (mã QL446.1_LT): Giảng viên ThS. Trần Thị Thơm

Lớp 2 (mã QL446.2_LT): Giảng viên ThS. Trần Thị Thịnh

2. Học phần Quản lý hoạt động giáo dục điều chỉnh giảng viên:

Lớp 1 (mã QL444.1_LT): Giảng viên ThS. Trần Thị Thịnh

Lớp 2 (mã QL444.2_LT): Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Loan

3. Học phần Quản lý nhà trường và cơ sở giáo dục điều chỉnh giảng viên:

Lớp 1 (mã QL437.1_LT): Giảng viên TS. Nguyễn Liên Châu 

Lớp 2 (mã QL437.2_LT): Giảng viên TS. Nguyễn Liên Châu