THÔNG BÁO Về việc rà soát, đăng ký nguyện vọng mở lớp dành cho sinh viên cuối khóa

12-07-2022 09:00 Lượt xem: 2,584

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-HVQLGD ngày 09/10/2019 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục;

Để nắm bắt được tình hình nguyện vọng trong việc mở các lớp học phần của sinh viên cuối khóa; Học viện Quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch rà soát và đăng ký nguyện vọng mở lớp bổ sung dành cho sinh viên cuối khóa, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên cuối khóa học (sinh viên khóa 13 trở về trước không trong quá trình kỷ luật, đình chỉ học) còn nợ các học phần do các học phần đó Học viện chưa tổ chức học từ thời điểm đã tổ chức theo chương trình của khóa ngành tính đến hết học kỳ 2 năm học 2021-2022.

2. Yêu cầu

- Sinh viên rà soát lại kết quả học tập và đối chiếu với chương trình đào tạo của khóa, ngành học của mình trước khi thực hiện đăng ký.

- Sinh viên thực hiện đăng ký đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.

3. Thời gian và cách thức đăng ký nguyện vọng mở lớp

- Thời gian: Từ ngày 24/7/2022 - 26/7/2022.

- Cách thức đăng ký: Sinh viên có nguyện vọng nộp đơn đề nghị theo mẫu gửi trực tiếp tại Phòng Đào tạo trong giờ hành chính (Người nhận: ThS. Phạm Lan Phương - Số điện thoại 0243.664.8719).

(Tải mẫu đơn tại link: https://docs.google.com/document/d/15X1yu08QuXAyWb31gg50hnZ6Df2tmDn7/edit?usp=sharing&ouid=111003296980686998760&rtpof=true&sd=true)

- Đối với những trường hợp sinh viên nộp đơn mở lớp theo nguyện vọng ngoài thời gian trên, Học viện sẽ không tiếp nhận và xử lý.

3. Thời gian tổ chức lớp và đăng ký học:

Sinh viên đăng ký học và tham gia lớp học cùng thời gian tổ chức đăng ký và học thuộc Học kỳ 1, năm học 2022-2023 (dự kiến bắt đầu từ ngày 15/8/2022).

Trân trọng./.