Hôm nay:

Thông báo về việc thu tiền nợ học phí các khóa

04-12-2018 10:00 Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo đại học năm 2017-2018;

Căn cứ danh sách nợ học phí các khóa của sinh viên Chính quy;

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc thu tiền nợ học phí của sinh viên chính quy như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên các khóa còn nợ học phí các kỳ.

2.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 4 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2018

Sáng từ 08h30 đến 11h30

Chiều từ 14h00 đến 17h00

Sinh viên phải hoàn thành các khoản nợ học phí mới được tham dự thi hết học kỳ I năm học 2018-2019 (Sau ngày 15/12/2018, phòng KH-TC sẽ gửi danh sách nợ học phí xuống phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục để làm danh sách thi)