Thông báo về việc tổ chức bổ sung các học phần trong Học kỳ I, năm học 2021-2022

19-08-2021 00:00 Lượt xem: 2,912

Chú ý: Các bạn có điều chỉnh lịch học tự tham gia các nhóm học phần trên Teams theo lớp đã đăng ký. Sinh viên tìm theo nhóm học phần tương ứng hoặc xem liên kết vào các lớp tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6VFMohx8bUT02_E2qWzsSPX7RjZ9X60/edit?usp=sharing&ouid=104671526312527044576&rtpof=true&sd=true

Sau khi xem xét Đơn đề nghị của sinh viên về việc tổ chức bổ sung các học phần trong Học kỳ I năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo giải quyết cụ thể như sau:

STT Môn Ngành Số lượng sinh viên đề nghị Khóa Phương án giải quyết
1 Thiết kế phát triển trò chơi CNTT 26 12 Sinh viên đăng ký học bổ sung từ 9h00 ngày 21/8 đến hết ngày 22/8/2021
2 Toán rời rạc CNTT 14 11,12 Học phần sẽ tổ chức vào kỳ II, năm học 2021-2022
3 Ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản lý CNTT 26 12 Sinh viên đăng ký học bổ sung từ 9h00 ngày 21/8 đến hết ngày 22/8/2021
4 Kinh tế học giáo dục KTGD 2 12

Phòng Đào tạo sẽ gặp mặt sinh viên để trao đổi tình hình học tập và nắm tình hình cụ thể.

Toàn bộ sinh viên ngành Kinh tế giáo dục tham gia nhóm (sử dụng tài khoản Teams đã được cấp) để thảo luận và trao đổi:

Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad1DJcQFg8BJQtFhI5F9MQaFtp-tgl0Hsk_V1RikNt941%40thread.tacv2/Chung?groupId=8d2d75ec-356e-406c-bdef-324dbe36da1c&tenantId=45b811fe-bab3-4fda-93ba-3a0f67ee30b8

5 Kinh tế lượng KTGD 4 11,12
6 Kinh tế vi mô KTGD 2 12
7 Lịch sử học thuyết kinh tế KTGD 2 12
8 Quản lý hành chính nhà nước KTGD 4 12
9 Xác xuất và thống kê KTGD 11 11,12 Sinh viên đăng ký học bổ sung từ 9h00 ngày 21/8 đến hết ngày 22/8/2021. Sinh viên CNTT khóa 14 có thể đăng ký học cùng.
10 Bình đẳng giới trong giáo dục QLGD 13 11,12,13 Học phần sẽ tổ chức vào kỳ II, năm học 2021-2022
11 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học QLGD 20 11,12,13 Học phần sẽ được tổ chức trong kỳ này. Sinh viên chú ý đăng ký bổ sung vào đợt đăng ký dành cho khóa 15 (Dự kiến giữa tháng 9)
12 Kỹ năng soạn thảo văn bản QTVP 33 14 Sinh viên đăng ký học bổ sung từ 9h00 ngày 21/8 đến hết ngày 22/8/2021
13 Lý luận dạy học người lớn TLHGD 17 11,12 Sinh viên đăng ký học bổ sung từ 9h00 ngày 21/8 đến hết ngày 22/8/2021
14 Tham vấn hướng nghiệp TLHGD    

Sinh viên đăng ký học bổ sung từ 9h00 ngày 21/8 đến hết ngày 22/8/2022

Các môn học sau khi đăng ký dự kiến sẽ bắt đầu từ tuần sau (23-29/8/2021).

Các lớp học phần đã triển khai học vẫn giư nguyên như đăng ký.

Đối với những học phần sinh viên đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện tiên quyết, đề nghị sinh viên làm đơn hủy học phần theo đúng hướng dẫn trong Thông báo đăng ký học của Phòng Đào tạo.

Chú ý: Các bạn có điều chỉnh lịch học tự tham gia các nhóm học phần trên Teams theo lớp đã đăng ký. Sinh viên tìm theo nhóm học phần tương ứng hoặc xem liên kết vào các lớp tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6VFMohx8bUT02_E2qWzsSPX7RjZ9X60/edit?usp=sharing&ouid=104671526312527044576&rtpof=true&sd=true

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ ThS. Phạm Lan Phương (email: phongdaotao@naem.edu.vn hoặc ID Microsoft teams: phuongpl).

Trân trọng./.