Hôm nay:

Thông báo về việc tổ chức lớp học phần (bổ sung) trong học kỳ 2 năm học 2018-2019

04-03-2019 10:00 Lượt xem:

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phê duyệt đăng ký các lớp học phần bổ sung như sau:

1. Danh sách các lớp học phần được phê duyệt:                                                    
- Mạng không dây và di động 
- Pháp luật đại cương
- Phát triển ứng dụng Web
- Toán cao cấp 3
- Toán rời rạc
- Vật lý đại cương
- Xác suất và thống kê
- Công nghệ dạy học
- Quản lý tài chính, tài sản giáo dục

Ghi chú: Các lớp học bắt đầu từ ngày 04/3/2019.

2. Danh sách các lớp học phần không được phê duyệt:

- QL452    Quản lý giáo dục phổ thông và Mầm non

Nguyên nhân: Số lượng sinh viên đăng ký không đảm bảo sĩ số tối thiểu mở lớp.