Thông báo về việc tổ chức thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm 2020-2021

03-12-2020 10:00 Lượt xem: 4,637

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2020-2021, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức cho sinh viên đại học chính quy thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Để đảm bảo kế hoạch, Học viện đề nghị các khoa triển khai công tác tổ chức thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, làm đồ án và khóa luận như sau:

1. Tổ chức thực tập cơ sở (thực tập 1)

STT

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian, Lưu ý

01

Cấp giấy giới thiệu

Phòng Đào tạo

Các khoa

Các khoa nhận giấy giới thiệu tại Phòng Đào tạo trước ngày 10/12/2020 (ThS. Phạm Lan Phương) và thông báo lịch cấp giấy giới thiệu tới sinh viên.

02

Liên hệ địa điểm thực tập

Sinh viên

Các khoa

Các khoa chuyên môn thông báo yêu cầu địa điểm thực tập, giới thiệu, tư vấn và hướng dẫn sinh viên liên hệ địa điểm thực tập

03

Đăng ký thực tập

Sinh viên

Các khoa

Các khoa triển khai trước ngày 10/01/2021

Lưu ý: Các Khoa lưu ý xem xét các địa điểm SV đăng ký thực tập vừa đảm bảo yêu cầu về nội dung thực tập, vừa phù hợp với thời gian thực tập khi sinh viên chọn phương án ½ ngày.

04

Rà soát sinh viên đủ điều kiện thực tập cơ sở, Phân công giảng viên hướng dẫn.

Các khoa

Phòng Đào tạo

Các khoa hoàn thành và gửi danh sách sách theo mẫu về phòng Đào tạo trước ngày 24/01/2021

05

Hướng dẫn thực tập cho sinh viên

Các khoa

 

Hoàn thành trước ngày 31/01/2021

06

Sinh viên thực tập cơ sở

Sinh viên, Giảng viên hướng dẫn

Các khoa, phòng Đào tạo

Thời gian thực tập (thực tập ½ ngày): 06 tuần 22/02/2021 đến hết ngày 04/4/2021, riêng ngành Công nghệ thông tin 08 tuần 22/02/2021 đến hết ngày 18/4/2021.

07

Thu báo cáo thực tập cơ sở

Các khoa

 

Trước ngày 25/4/2021

08

Triển khai đánh giá thực tập cơ sở

Các khoa

Phòng Đào tạo

Các khoa gửi kết quả đánh giá về phòng Đào tạo (ThS. Từ Thị Hồng Vân): trước ngày 03/5/2021

 

2. Tổ chức thực tập tốt nghiệp (thực tập 2)

 

STT

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian, Lưu ý

01

Cấp giấy giới thiệu

Phòng Đào tạo

Các khoa

Các khoa nhận giấy giới thiệu tại Phòng Đào tạo trước ngày 10/12/2020 (ThS. Phạm Lan Phương) và thông báo lịch cấp giấy giới thiệu tới sinh viên.

02

Liên hệ địa điểm thực tập tốt nghiệp

Sinh viên

Các khoa

Các khoa chuyên môn thông báo yêu cầu địa điểm thực tập, giới thiệu, tư vấn và hướng dẫn sinh viên liên hệ địa điểm thực tập

03

Đăng ký thực tập tốt nghiệp

Sinh viên

Các khoa

Các khoa triển khai trước ngày 04/01/2021

Lưu ý: Các khoa lưu ý xem xét các địa điểm SV đăng ký thực tập vừa đảm bảo yêu cầu về nội dung thực tập, vừa phù hợp với thời gian thực tập khi sinh viên chọn phương án thực tập ½ ngày

04

Rà soát sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp, Phân công giảng viên hướng dẫn.

Các khoa

Phòng Đào tạo

Các khoa hoàn thành và gửi danh sách sách theo mẫu về phòng Đào tạo trước ngày 11/01/2021

05

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên

Các khoa

 

Hoàn thành trước ngày 22/01/2021

06

Sinh viên thực tập tốt nghiệp

Sinh viên, Giảng viên hướng dẫn

Các khoa, phòng Đào tạo

Thời gian thực tập:

- Phương án 1 (thực tập tập trung): 07 tuần 25/01/2021 đến hết ngày 28/03/2021, sinh viên chọn phương án này không được đăng ký các học phần khác trong học kỳ.

- Phương án 2 (thực tập ½ ngày): 14 tuần 25/01/2021 đến hết ngày 16/5/2021

07

Thu báo cáo thực tập tốt nghiệp

Các khoa

 

- Phương án 1: Trước ngày 04/4/2021

- Phương án 2: Trước ngày 23/5/2021

08

Triển khai đánh giá thực tập tốt nghiệp

Các khoa

Phòng Đào tạo

Các khoa gửi kết quả đánh giá về phòng Đào tạo (ThS. Từ Thị Hồng Vân)

- Phương án 1: trước ngày 18/4/2021

- Phương án 2: trước ngày 06/6/2021

 

3. Tổ chức làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp:

STT

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

01

Tổ chức đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Các khoa

 

Hoàn thành trước ngày 28/12/2021

02

Xét duyệt sinh viên đủ điều kiện làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn.

Các khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Các khoa hoàn thành và gửi danh sách sách theo mẫu về phòng Đào tạo trước ngày 11/01/2021

03

Hướng dẫn làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Các khoa

 

Hoàn thành trước ngày 25/01/2021

04

Sinh viên làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên, Giảng viên hướng dẫn

 

Sinh viên được phép rút làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp muộn nhất trước ngày 01/2/2021, các Khoa nộp danh sách rút làm khóa luận, đồ án trước ngày 03/2/2021

05

Nộp đồ án, khóa luận. Xét duyệt danh sách đủ điều kiện đánh giá Đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Ghi chú: Tính đến thời điểm xét duyệt nếu sinh viên không hoàn thành hoặc không đủ điều kiện đánh giá ĐA, KL thì được đánh giá không đạt (điểm F), những sinh viên này phải đăng ký làm đồ án, khóa luận hoặc đăng ký các học phần thay thế khóa luận vào các đợt sau để hoàn thành chương trình.

Sinh viên thực hiện theo kế hoạch của Khoa

 

- Các khoa nộp danh sách sinh viên đủ điều kiện đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 11/4/2021

06

Đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp

 

 

- Các khoa tổ chức đánh giá đồ án, khóa luận từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 02/5/2021.

- Các khoa hoàn thành và nộp kết quả đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 09/5/2021.

 

Đề nghị các khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết./.

Phụ lục điều kiện thực tập, khóa luận, đồ án https://drive.google.com/file/d/1DOKgX8rQP4TzgBylm-Muk_P4qkwRyi_A/view?usp=sharing