Hôm nay:

Thực tập cơ sở (thực tập 1) dành cho sinh viên đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019

25-10-2018 08:00 Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thực tập cơ sở dành cho sinh viên đại học chính quy năm học 2018-2019. Để triển khai theo đúng kế hoạch, Học viện đề nghị các Khoa chuyên ngành và sinh viên thực hiện các nội dung sau:

1. Điều kiện thực tập cơ sở:

- Sinh viên tích lũy tối thiểu ½ khối lượng kiến thức của ngành đào tạo.

- Sinh viên đã tích lũy đủ các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, không bao gồm các học phần tự chọn.

- Sinh viên đăng ký thực tập theo đúng quy định. Những sinh viên đủ điều kiện nhưng không đăng ký thực tập cơ sở thì không được công nhận kết quả thực tập cơ sở.

2. Đợt thực tập:

Đợt 1: Thực tập ½ ngày, thời gian thực tập từ ngày 26/11/2018.

Đợt 2: Tổ chức vào học kỳ 2 năm học 2018-2019 (sẽ tổ chức 2 phương án: phương án 1 thực tập ½ ngày, phương án 2 thực tập toàn thời gian) , kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau.

3. Thời gian, quy trình tổ chức thực tập cơ sở đợt 1:

 

Bước

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Bước 1

Các khoa tổ chức cho sinh viên đăng ký thực tập.

Các Khoa.

 

Từ 05/11/2018 đến 07/11/2018.

Bước 2

Các khoa xét duyệt sinh viên đủ điều kiện thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, gửi phòng Đào tạo để trình lãnh đạo Học viện phê duyệt.

Các Khoa, Cố vấn học tập.

Phòng Đào tạo (chuyên viên Từ Thị Hồng Vân)  

Các Khoa hoàn thành và gửi danh sách sinh viên đăng ký đủ điều kiện thực tập và giảng viên hướng dẫn về phòng Đào tạo trước ngày 13/11/2018.

Bước 3

Hướng dẫn thực tập, cấp giấy giới thiệu cho sinh viên.

Sinh viên.

Các khoa phối hợp với phòng Đào tạo để cấp giấy giới thiệu cho sinh viên.

Hoàn thành trước ngày 16/11/2018.

Bước 4

Sinh viên thực tập, trong quá trình thực tập phải thực hiện theo các quy định thực tập của khoa, chủ động liên hệ và báo cáo giảng viên hướng dẫn theo kế hoạch và báo cáo các vấn đề phát sinh.

Sinh viên.

Các khoa, giảng viên hướng dẫn, Phòng Đào tạo.

Thời gian thực tập tính từ ngày 26/11/2018.

Bước 5

Nộp hồ sơ thực tập cơ sở theo quy định của khoa.

Sinh viên.

Các Khoa.

Hoàn thành chậm nhất sau 1 tuần kể từ ngày kết thúc thực tập theo quy định của Khoa.

Bước 6

Đánh giá kết quả thực tập.

Các khoa.

Phòng Đào tạo.

Hoàn thành trong thời gian 1 tuần kể từ ngày kết thúc thời gian sinh viên nộp hồ sơ thực tập cơ sở.

Nhận được công văn này, đề nghị các Khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.