Hôm nay:

Tổ chức các lớp học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 8

01-05-2018 00:00 Lượt xem:
Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 8 như sau:

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Thông tư 57/2012/TT- BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT; Căn cứ Quyết định số 529/QĐ – HVQLGD ngày 08/6/2015 của Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 8 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian đăng ký học phần:

+ Sinh viên đăng ký học phần trên cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.naem.edu.vn) từ ngày 06/5 đến ngày 07/5/2018. Phòng Đào tạo rà soát danh sách sinh viên đăng ký và giải quyết các vấn đề liên quan tới đăng ký học phần từ ngày 08/05 đến ngày 09/5/2018.

            - Thời gian học: Trong 04 tuần từ ngày 14/5/2018 đến ngày 10/6/2018. Có dự kiến thời khóa biểu kèm theo: Danh sách lớp học phần

            - Thời gian Giảng viên nộp điểm đánh giá quá trình và danh sách cấm thi: Từ 11/6 đến ngày 13/6/2018.

            - Thời gian thi: Thời gian thi xếp trong khoảng từ ngày 13/6 đến 17/6/2018

            2. Điều kiện đăng ký học phần:

Sinh viên được đăng ký học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên phải tích lũy tối thiểu đủ 75% khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên;

 3. Một số quy định khi đăng ký học phần:

- Việc đăng ký học phần do sinh viên chủ động đăng ký trên Cổng thông tin đào tạo đại học. Trong thời gian đăng ký học phần sinh viên được phép thay đổi đăng ký, hủy đăng ký theo nguyện vọng cá nhân, các thao tác trên phải thực hiện trên cổng thông tin đào tạo đại học. Sinh viên cần xem và thực hiện đúng lịch đăng ký, bảo quản tài khoản đăng ký. Sau khi đăng ký, sinh viên cần chú ý kiểm tra lại kết quả. Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp đăng ký học phần muộn theo kế hoạch trên.

- Cố vấn học tập không cần duyệt đăng ký học phần cho sinh viên, hệ thống sẽ tự động duyệt danh sách đăng ký. Sinh viên có thể liên hệ cố vấn để được tư vấn về chương trình đào tạo.

4. Kết quả đăng ký học phần:

- Kết quả đăng ký học phần của đợt học là kết quả đăng ký học lần cuối cùng của sinh viên trên cổng thông tin đăng ký học trong thời gian đăng ký học phần theo quy định. Sinh viên cần chủ động, thường xuyên kiểm tra kết quả đăng ký học phần trên Cổng thông tin đăng ký học.

- Sau khi kết thúc đợt đăng ký học phần, Phòng Đào tạo tổng hợp đăng ký học phần và thông báo trên cổng thông tin để làm căn cứ xác định kết quả đăng ký học phần của sinh viên để giải quyết các thắc mắc khiếu nại nếu có.

Đề nghị các Khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết./.