Hôm nay:

Tổ chức các lớp học theo nguyện vọng sinh viên khóa 7 trở về trước học kỳ phụ năm học 2018 – 2019

28-04-2019 09:00 Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Thông báo số 58/TB-HVQLGD ngày 15 tháng 2 năm 2019 về việc kế hoạch xét tốt nghiệp và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy đào tạo theo hình thức niên chế

Căn cứ nguyện vọng đăng ký mở lớp học của sinh viên khóa 7 trở về trước;

Học viện thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp đại học chính quy từ khóa 7 trở về trước như sau:

1. Mục đích, nguyên tắc:

- Tạo điều kiện cho sinh viên khóa 7 trở về trước có nguyện vọng học lại các môn học chưa đạt.

- Kinh phí tổ chức học kỳ tự nguyện theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Sinh viên chịu hoàn toàn chi phí tổ chức lớp học. Việc đăng ký học do sinh viên chủ động, hoàn toàn tự nguyện.

2. Thời gian tổ chức lớp:

- Thời gian học và tổ chức thi: từ ngày 03/06 đến ngày 31/07/2019

3. Cách thức đăng ký:

- Sinh viên nộp đơn đăng ký học tại phòng Đào tạo theo mẫu từ ngày 13/05 đến ngày 18/05/2019 (chuyên viên Lương Bạch Vân)

Mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=1g4gXQkdohk146uV515Su6C173HfHmY6b

- Sau khi hết thời gian đăng ký học, phòng Đào tạo thống kê và phối hợp cùng phòng Kế hoạch tài chính tính toàn mức kinh phí phải nộp. Sinh viên nộp kinh phí từ 22/5 đến 26/5/2019 tại phòng Kế hoạch tài chính

4. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị có liên quan.

4.1. Sinh viên.

Có trách nhiệm theo dõi lịch học tập, chủ động đăng ký học lại, hoàn thành nghĩa vụ học phí; thực hiện đúng quy chế đào tạo, quy định học lại.

4.2. Các Khoa, Phòng

-  Trưởng các Khoa chỉ đạo, trợ lý đào tạo đôn đốc, nhắc nhở sinh viên kế hoạch đăng ký học kỳ phụ; phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc phân công giảng dạy, phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần.

-  Giảng viên giảng dạy theo kế hoạch được phân công, đánh giá và nhập điểm đánh giá quá trình các học phần của sinh viên học lại các lớp lên phần mềm quản lý đào tạo.

-  Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi và chấm thi đảm bảo tiến độ.

- Phòng Quản trị thiết bị bố trí phòng học theo lịch học và lịch thi của học kỳ phụ.

- Phòng Kế hoạch tài chính tính toán kinh phí phải nộp và tổ chức thu học phí theo quy định.

Học viện đề nghị các Khoa, các Phòng liên quan phối hợp thực hiện. Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu gặp các vấn đề vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị phản hồi Phòng Đào tạo để trình Giám đốc kịp thời giải quyết

Trân trọng.