Tổ chức đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp hệ đại học chính quy đợt khóa 9, 10, 11 (cập nhật thông báo ngày 06/9/2018)

28-08-2018 00:00 Lượt xem: 12,776
Tổ chức đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp hệ đại học chính quy đợt khóa 9, 10, 11

THÔNG BÁO NGÀY 07/09/2018

Sinh viên đăng ký môn tự chọn Đánh giá theo năng lực người học Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập chú ý vào xem lại lịch học (lịch học giữ nguyên như lần đăng ký ban đầu)

THÔNG BÁO NGÀY 06/09/2018

Cơ bản hiện nay hơn 200 lớp học phần đã đăng ký ổn định (không hủy lớp nữa), ngoại trừ một số lớp học phần được khuyến nghị phía dưới, các em sinh viên xem để thay đổi đăng ký học, cụ thể:

Môn học Lớp tín chỉ Ghi chú
Quản lý hoạt động giáo dục QL444.1_LT

(lớp mở theo đề nghị của sinh viên)

Đã hủy

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam MC003.5_LT

Sinh viên chuyển sang các buổi học khác (còn nhiều lớp có thể đăng ký)

Đã hủy

Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục QL441.1_LT Lớp mở theo đề nghị của sinh viên, có tổ chức lớp
Kỹ năng giao tiếp TL336.2_LT

Đã hủy

Sinh viên nên chuyển sang các buổi học khác.

Trắc nghiệm tâm lý lâm sàng TL348.2_LT Sinh viên nên chuyển sang lớp này học do lớp đủ số lượng mở lớp và ít sinh viên đăng ký hơn so với lớp TL348.1_LT
Giáo dục thể chất 4 - Karatedo cấp độ 3 GDTC4_KR.2_LT

Đã hủy

Lớp mở mới theo nguyện vọng của sinh viên.

Phòng Đào tạo vẫn tiếp tục mở mở cổng đăng ký để sinh viên có thể đăng ký thay đổi, nếu sau 9h00 này 07/9 số lượng sinh viên các lớp trên không đủ sẽ bị hủy đăng ký (đã cập nhật thông tin theo bảng phía trên: chữ đậm).

Danh sách các lớp mới mở theo nguyện vọng của sinh viên:

1. Giáo dục thể chất 4 _ Karatedo

2. Giáo dục thể chất 4_Cầu lông

3. Tiếng anh chuyên ngành Tâm lý học giáo dục (Dành cho K8, K9)

4. Toán cao cấp 2

5. Kỹ thuật lập trình

6. Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục

7. Quản lý hoạt động giáo dục

(Sau khi kết thúc đợt đăng ký, các lớp đủ số lượng sinh viên theo quy định sẽ tổ chức học, lớp nào ít sinh viên đăng ký sẽ bị hủy)
 

Danh sách lớp có đề nghị nhưng không mở lớp

1. Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Khoa sẽ phân công giảng viên giảng dạy và tổ chức lớp vào học kỳ 2

-----------------------------

THÔNG BÁO NGÀY 05/09/2018

- Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học, một số lớp học phần số lượng sinh viên rất ít ( (<20 sinh viên)  nên hệ thống đã thực hiện hủy các lớp học phần đó, đề nghị sinh viên xem lại lịch học để biết các lớp hủy và đăng ký học bổ sung các lớp.

----------------------

THÔNG BÁO NGÀY 04/09/2018

- Sinh viên chú ý đăng ký môn tự chọn thuộc đúng nhóm ngành đối với ngành quy định môn tự chọn thuộc nhóm ngành.

- Một số học phần sinh viên chưa đăng ký được, căn cứ tình hình thực tế phòng Đào tạo sẽ thống kê và mở thêm số lượng sinh viên có thể đăng ký vào thời gian 9h00 ngày 05/9/2018.

- Đối với các môn học sinh viên có nộp đơn đề nghị mở lớp (đối với các học phần không tổ chức lớp trong kỳ), Phòng Đào tạo sẽ xem xét nếu mở lớp thì sinh viên đăng ký trong đợt đăng ký bổ sung (ngày 06/9/2018)

- Đối với đăng ký môn tự chọn ngành Quản lý giáo dục (môn tự thuộc khối kiến thức chuyên ngành dành cho khóa 9)

+ Sinh viên có nhu cầu đăng ký các môn tự chọn thuộc nhóm các học phần tự chọn dành chuyên về quản lý Hành chính giáo dục đông nên các môn học thuộc nhóm đều tổ chức thêm 1 lớp mới để sinh viên đăng ký gồm các môn: Công tác văn thư lưu trữ, Kỹ năng soạn thảo văn bản, Tổ chức sự kiện
Văn hóa công sở, Công vụ, công chức

+ Chú ý: Sinh viên đăng ký học phần thuộc nhóm tự chọn dành chuyên về Quản lý chất lượng giáo dục rất ít sinh viên đăng ký nên dự kiến có thể bị hủy lớp.

+ Theo đề nghị của sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục khóa 8,9: Phòng Đào tạo có mở thêm các lớp Lý luận giáo dục và Tâm lý học giáo dục đại học thuộc nhóm môn tự chọn phần kiến thức ngành chuyên môn về Giảng dạy, thời gian đăng ký hết ngày 05/9/2018. Sau khi kết thức thời gian đăng ký nếu số lượng sinh viên không đủ, phòng Đào tạo tiến hành hủy lớp theo quy định, sinh viên chủ động đăng ký học vào đợt bổ sung ngày 06/9

- Hệ thống cập nhật thêm một số lớp mới đối với các học phần:

+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

+ Tư tưởng HCM

+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NAm

+ Ứng dụng CNTT trong quản lý kinh tế (lớp 1)

+ Ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản lý (lớp 1,2,3,4)

THÔNG BÁO Tổ chức đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp hệ đại học chính quy đợt khóa 9, 10, 11

Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2018 – 2019, Học viện thông báo kế hoạch đăng ký các học phần thuộc chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 9, 10, 11 như sau:

1. Một số Quy định về đăng ký học:

- Việc đăng ký học do sinh viên chủ động đăng ký trên Cổng thông tin đăng ký học. Trong thời gian đăng ký học sinh viên được phép thay đổi đăng ký học, hủy đăng ký học theo nguyện vọng cá nhân, các thao tác trên phải thực hiện trên cổng thông tin đăng ký học (chú ý: không thể nhờ cố vấn học tập đăng ký học cũng như hủy đăng ký học). Sau khi hết thời gian đăng ký học sinh viên không được quyền thay đổi, hủy đăng ký học đợt học đó.

- Để chuẩn bị cho việc đăng ký học sinh viên cần chủ động:

+ Sinh viên xem trước khung chương trình học để nắm được các học phần trong chương trình học trước khi đăng ký trên hệ thống.

+ Đăng ký học phần đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu, tối đa theo quy chế.

+ Sinh viên cập nhật thông tin đăng ký học thường xuyên trên Cổng thông tin đào tạo đại học.

+ Sinh viên cần xem và thực hiện đúng lịch đăng ký học, bảo quản tài khoản đăng ký học Sau thời gian đăng ký học Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp đăng ký học muộn.

- Trong quá trình đăng ký học sinh viên cần chú ý kiểm tra lại kết quả đăng ký học.

- Sinh viên chú ý thời gian để đảm bảo đăng ký không bị trùng lịch học, nếu sinh viên cố tình đăng ký trùng lịch thì tự chịu trách nhiệm trước việc đăng ký học, chú ý lịch học Giáo dục thể chất theo các ca học.

2. Thời gian đăng ký học:

Khóa học

Thời gian đăng ký chính thức

Thời gian đăng ký bổ sung

Khóa 11

Từ 9h00 ngày 04 đến hết ngày 05/09/2018

Ngày 06/09/2018 (từ 9h00)

Khóa 10

Từ 10h00 ngày 04 đến hết ngày 05/09/2018

Ngày 06/09/2018 (từ 9h00)

Khóa 09

Từ 11h00 ngày 04 đến hết ngày 05/09/2018

Ngày 06/09/2018 (từ 9h00)

Khóa 08

Từ 12h00 ngày 04 đến hết ngày 05/09/2018

Ngày 06/09/2018 (từ 9h00)

Khóa 07 trở về trước

Ngày 06/9/2018, đăng ký tại phòng Đào tạo

 

Chú ý:

- Sau khi đăng ký học chính thức sinh viên cần theo dõi thông báo các lớp học phần bị hủy trên Cổng thông tin đăng ký học và đăng ký bổ sung vào các lớp khác vào đợt đăng ký bổ sung trên hệ thống nếu có nguyện vọng đăng ký học.

- Sinh viên các Khóa muốn đăng ký học các môn được xếp dành cho khóa ngành học khác thì thực hiện đăng ký theo thời gian đăng ký của khóa học đó.

- Trong thời gian đăng ký học, sinh viên được phép đăng ký học, thay đổi đăng ký, hủy đăng ký học nên đề nghị sinh cân nhắc kỹ trước khi đăng ký. Nếu sau thời gian đăng ký học sinh viên chỉ được rút học phần đăng ký (xem mục 4)

3. Duyệt đăng ký học

- Sau khi kết thúc của từng đợt đăng ký học, hệ thống sẽ tự động duyệt toàn bộ đăng ký học cho sinh viên. Sinh viên có thể liên hệ cố vấn để được tư vấn về chương trình đào tạo.

4. Rút bớt học phần đã đăng ký

-  Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện sau 2 tuần kể từ ngày học đầu tiên của đợt học. Nếu được chấp thuận, sinh viên sẽ được hủy kết quả đăng ký của các học phần xin rút. Ngoài thời hạn trên học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học, nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F (xem Điều 22).

-  Điều kiện xin rút bớt các học phần đã đăng ký

+  Sinh viên phải tự viết đơn gửi Phòng Đào tạo của Học viện

+ Việc rút học phần không phải đảm bảo khối lượng tối thiểu đăng ký học trong kỳ, sĩ số lớp đủ để mở lớp đối với lớp xin rút.

– Sinh viên chỉ được phép bỏ lớp đối với học phần xin rút bớt, sau khi giảng viên phụ trách nhận giấy báo của phòng Đào tạo.

5. Kết quả đăng ký học phần:

- Kết quả đăng ký học phần của đợt học là kết quả đăng ký học lần cuối cùng của sinh viên trên cổng thông tin đăng ký học trong thời gian đăng ký học theo quy định. Sinh viên cần chủ động, thường xuyên kiểm tra kết quả đăng ký học trên Cổng thông tin đăng ký học, bảo quản tài khoản đăng ký học.

- Sau khi kết thúc đợt đăng ký học, Phòng Đào tạo tổng hợp đăng ký học và thông báo trên cổng thông tin để làm căn cứ xác định kết quả đăng ký học của sinh viên để giải quyết các thắc mắc khiếu nại nếu có.