Tổ chức đăng ký học phần và thời gian bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp hệ đại học chính quy

15-08-2020 00:00 Lượt xem: 2,340

Căn cứ kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2020 - 2021, Học viện thông báo kế hoạch đăng ký các học phần thuộc chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy và thời gian bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

1. Thời gian đăng ký học:

- Đăng ký học chính thức: Từ 9h00 ngày 21/8/2020 đến 17h00 ngày 22/8/2020.

Chú ý: Sau khi đăng ký học chính thức sinh viên cần theo dõi thông báo các lớp học phần bị hủy trên Cổng thông tin đăng ký học (ngày 23/8/2020) để đăng ký bổ sung vào các lớp khác vào đợt đăng ký bổ sung trên hệ thống nếu có nguyện vọng đăng ký học.

- Thời gian đăng ký bổ sung: Từ 9h00 ngày 23/8/2020 đến 17h00 ngày 24/8/2020.

- Thời gian đăng ký muộn: Từ ngày 25/8/2020 đến ngày 26/8/2020, sinh viên nộp phiếu đăng ký tại phòng Đào tạo (ThS. Từ Thị Hồng Vân). Đối với việc đăng ký muộn, Phòng Đào tạo chỉ đăng ký cho sinh viên trong trường hợp lớp đăng ký chưa vượt quá số lượng tối đa theo quy định, sinh viên không được thay đổi các lớp học phần đã đăng ký. Sinh viên được chấp nhận đăng ký học muộn sẽ được cập nhật thông tin đăng ký học trên hệ thống trước ngày 28/8/2020.

- Chú ý: Trong thời gian đăng ký học, sinh viên được phép đăng ký học, thay đổi đăng ký, hủy đăng ký học nên đề nghị sinh viên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký. Sau thời gian đăng ký học, sinh viên chỉ được rút học phần đăng ký (xem mục 2).

2. Rút bớt học phần đã đăng ký:

-  Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện sau 02 tuần kể từ ngày học đầu tiên của đợt học. Nếu được chấp thuận, sinh viên sẽ được hủy kết quả đăng ký của các học phần xin rút. Ngoài thời hạn trên, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học, nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F (Chi tiết sinh viên đọc tại Quy định đào tạo đại học chính quy của Học viện Quản lý giáo dục).

-  Sinh viên phải tự viết đơn gửi Phòng Đào tạo khi muốn xin rút bớt các học phần đã đăng ký.

- Sinh viên chỉ được phép không tham dự học ở lớp đối với học phần xin rút bớt sau khi giảng viên phụ trách nhận giấy báo của phòng Đào tạo.

3. Kết quả đăng ký học phần:

Sau khi kết thúc đợt đăng ký học, Phòng Đào tạo tổng hợp đăng ký học và thông báo trên cổng thông tin để làm căn cứ xác định kết quả đăng ký học của sinh viên để giải quyết các thắc mắc khiếu nại nếu có. Sinh viên tự ý vào lớp học (không có tên trong bảng tổng hợp đăng ký học) sẽ không được công nhận kết quả học tập.

4. Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021:

Sinh viên trở lại học tại Học viện từ ngày 24/8/2020, trong trường hợp dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Học viện sẽ có hướng dẫn sau.