Về việc lùi thời gian đánh giá môn học

08-08-2021 00:00 Lượt xem: 650

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục xin thông báo:

Theo dự kiến sẽ kết thúc thời gian đánh giá các môn học vào ngày 1/8/2021. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp, Hà Nội thực hiện chỉ thị 16 nên giảng viên chưa hoàn thành chấm thi học phần. Vì vậy, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục kéo dài thời gian đánh giá môn học cho sinh viên đến 1/9/2021.

Lưu ý: Sinh viên không tham gia đánh giá môn học sẽ không xem được điểm thi kết thúc học phần.