Về việc xem lại bài thi đối với các học phần thi lần 2, học kỳ 3 năm học 2021-2022

30-08-2022 00:00 Lượt xem: 592

Hiện nay đã có điểm thi lần 2 đối với các học phần của học kỳ 3, năm học 2021-2022. Vì vậy, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo nhận đơn xem lại bài thi trong 2 ngày 31/8/2022 và 05/9/2022. Hạn nhận đơn đến 16h00 ngày 05/9/2022, địa điểm nhận đơn: Phòng 109 - A1.