Về việc xem lại điểm bài thi đối với các học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm 2021-2022 và điểm thi lần 1 học kỳ 3 năm 2021-2022

08-08-2022 00:00 Lượt xem: 695

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

Hiện nay, các môn thi học phần lần 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 của K12,13,14; K15 và thay thế khóa luận tốt nghiệp; các môn thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2021-2022 đã có điểm. Phòng ĐBCLGD nhận đơn xin xem lại kết thúc học phần lần 2 kỳ 2 và điểm lần 1 học kỳ 3 năm học 2021 -2022  theo  2 hình thức:  Gửi mail đến địa chỉ: p.dbclgd@niem.edu.vn và nộp đơn trực tiếp tại phòng 109-A1.

Thời gian: Từ 08/8/2022 đến 16h00 ngày 11/8/2022

Trân trọng!