Hôm nay:

Xem lại điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019

24-01-2019 08:00 Lượt xem:
Xem lại điểm bài thi học phần

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

Sinh viên sau khi có điểm thi kết thúc học phần nếu có băn khoăn về điểm thi, đề nghị làm đơn xin xem lại bài thi (theo mẫu) và nộp về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Lưu ý: trong đơn ghi rõ các thông tin của sinh viên: bài thi môn, số báo danh, số điện thoại của sinh viên.

Thời hạn nhận đơn xin xem lại bài thi: Từ 24/01/2019 đến 14/02/2019.